Czaple 29, 59-524 Pielgrzymka 665 10 09 08

Wioski tematyczne

Mapa wiosek tematycznych w polsce - http://wioskitematyczne.pl/mapa/

 

Partnerzy: Fundacja NIDA (lider konsorcjum) we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu, Centrum Doradczym Programów Pomocowych w Kamionce, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO oraz Przedsiębiorstwem Społecznym „Garncarska Wioska” – realizują projekt dofinansowany w ramach Funduszy EOG dotyczący rozwijania idei oraz wzmacniania wiosek tematycznych w Polsce.

 Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów.

W ramach projektu „Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych” utworzona zostaje sieć współpracujących ze sobą 30 wiosek tematycznych z całej Polski. Przedstawiciele organizacji prowadzących wioski rozwinjają swoje kompetencje i umiejętności. Opracowane i przetestowane zostaną produkty i usługi wiosek www sieci - http://wioskitematyczne.pl/

Wioska Piasku i Kamienia przeszła selekcję i dostała się do Sieci Wiosek Tematycznych w Polsce.

 Zaplanowane działania:

I. Wioska tematyczna „kro po kroku”

W pierwszym etapie, na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych wiosek tematycznych, opracowane zostaną procedury „krok po kroku” przygotowania organizacji pozarządowej do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach idei „wioski tematycznej”. Opracowany zostanie poradnik dla organizacji pozarządowych, które będą zainteresowane uzyskiwaniem dodatkowych przychodów na działalność statutową w ramach działalności gospodarczej. Poradnik będzie materiałem, wykorzystywanym na szkoleniach dla przedstawicieli wiosek tematycznych oraz na szkoleniach dla doradców biznesowych. Będzie udostępniony także wszystkim innym organizacjom pozarządowym zainteresowanym uzyskiwaniem dodatkowych przychodów z działalności gospodarczej z przeznaczeniem na realizację misji społecznych.

2. Opracowanie procedur włączania organizacji pozarządowych do projektu oraz standardów funkcjonowania „wioski tematycznej”

Opracowane zostaną przez ekspertów Fundacji NIDA oraz partnerów projektu, zasady przyjmowania organizacji do udziału w projekcie oraz standardy funkcjonowania „wioski tematycznej”, które będą stanowiły elementy certyfikacji „wiosek tematycznych” uczestniczących w utworzonej w ramach projektu sieci.

3. Promocja i rekrutacja uczestników projektu.

Rekrutacja odbywała się będzie równolegle w trzech makroregionach wydzielonych dla potrzeb projektu, w których rolę praktycznego przekazywania doświadczeń pełniły będą partnerskie wioski tematyczne: makroregion południowo-wschodni : woj. lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie; makroregion środkowo północny: woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie; region środkowo-zachodni : woj. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie. Zorganizowane zostaną 3 konferencje w 3 makroregionach: w Kamionce – woj. warmińsko – mazurskie, w Bałtowie , woj. świętokrzyskie, w Fojutowie, woj. kujawsko – pomorskie. Do udziału w projekcie, zakwalifikowanych zostanie 30 organizacji oraz utworzona zostanie lista rezerwowa z 5 organizacjami, które będą włączone fakultatywnie do działań projektowych.

4. Cykl szkoleń połączony z coachingiem dla osób z organizacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie organizacji.

Przeprowadzone zostanie kompleksowe przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych – wiosek tematycznych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania rynkowych produktów i usług tych organizacji, opartych na analizach potrzeb określonej grupy odbiorców działań, klientów. Przeprowadzony zostanie cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych z zastosowaniem gry strategicznej (opracowanej indywidualnie dla potrzeb projektu i uwzględniającej specyfikę działania stowarzyszenia jako wioski tematycznej), połączonych z coachingiem dla liderów organizacji. Zorganizowanych zostanie także sześć dwudniowych wizyt studyjnych do wiosek tematycznych – partnerów projektu, które posiadają już doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

5. Szkolenie doradców biznesowych

Równolegle do prowadzonych działań przygotowujących organizacje pozarządowe do prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywana będzie grupa doradców biznesowych dla organizacji pozarządowych, które będą zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradcy będą rekrutowani z obszaru całego kraju (średnio po dwóch doradców w regionie), w celu zapewnienia jak najlepszego dostępu do nich organizacjom z całej Polski. Wybór grupy doradców przeprowadzony zostanie na podstawie ankiety rekrutacyjnej, w które określone zostaną wymagane doświadczenia, wykształcenie, umiejętności. Cykl szkolenia doradców będzie obejmował 3 dwudniowe sesje oraz warsztaty w zakresie stosowania gry strategicznej, opracowanej na potrzeby projektu z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wiosek tematycznych

6. Utworzenie sieci wiosek tematycznych

Formalne powołanie sieci nastąpi poprzez podpisanie porozumienia, podczas ogólnopolskiego spotkania wiejskich organizacji. Przyjęte zostaną zasady komunikacji w ramach sieci oraz współpracy w ramach promocji wiosek tematycznych, ich produktów oraz sprzedaży sieciowych produktów zintegrowanych. Ustalony zostanie harmonogram dalszych działań rozwojowych wiosek tematycznych i sieci. Podpisane porozumienie regulujące współpracę wiosek tematycznych w ramach sieci będzie otwarte na nowych członków – nowe, inne organizacje z Polski zainteresowane wdrożeniem przyjętych standardów oraz wymianą doświadczeń, wykorzystaniem rezultatów projektu i wspólną promocją.

7. Kampania promująca „wioski tematyczne”

Przygotowana i przeprowadzona zostanie kampania promująca „wioski tematyczne” w Polsce. Zbudowany zostanie portal dla członków sieci oraz dla osób i organizacji zainteresowanych działaniem wiosek tematycznych oraz korzystaniem z ofert wiosek – produktów i usług. W ramach kampanii promującej wioski tematyczne, włączone zostaną media elektroniczne, przygotowane zostaną i wyemitowane spoty radiowe i telewizyjne.. Promowana będzie marka „wioska tematyczna” poprzez znak identyfikacji sieci.

Opracowana zostanie strategia budowania marki – „Wioski tematyczne”, które będzie kontynuowana po zakończeniu realizacji projektu. Opracowane i wydane zostaną materiały promujące „wioski tematyczne” oraz utworzoną sieć.

8. I Kongres wiosek tematycznych

Na zakończenie realizacji projektu, zorganizowany został pierwszy ogólnopolski kongres „wiosek tematycznych” (wydarzenie dwudniowe) z udziałem przedstawicieli działających w Polsce wiosek tematycznych, mediów – zapewnienie patronatu medialnego, wiejskich organizacji pozarządowych zainteresowanych dywersyfikacją przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, biur podróży, touroperatorów. Gośćmi kongresu byli także przedstawiciele wiosek tematycznych z innych krajów europejskich. Podczas kongresu zaprezentowany zostały przeprowadzone w ramach projektu działania oraz osiągnięte rezultaty. Wioski tematyczne przedstawiłyswoje produkty. Zorganizowane zostały stoiska wystawowe wiosek tematycznych. W grupach roboczych podczas kongresu wypracowane zostały plany dalszego działania i współpracy wiosek tematycznych w ramach sieci oraz wymiany doświadczeń z wioskami tematycznymi w innych krajach Europy. Zostało podpisane porozumienie o współpracy wiosek tematycznych - zostało zawiązane partnerstwo.

12887368 1291932724156241 132534868 o 1 kopia 550x444